Teolab 1
Teolab 0.jpg.jpg
Teolab 1.jpg.jpg
Teolab 2.jpg.jpg
Teolab 3.jpg.jpg

Politika kvaliteta1.
Rukovodstvo laboratorija se obavezuje da će kod pružanja usluga ispitivanja za potrebe svojih klijenata pridržavati dobre stručne prakse i kvaliteta.

2. Sva ispitivanja u laboratoriju se odvijaju uz primjenu odredbi dobre laboratorijske prakse (GLP) i dobre proizvodne prakse (GMP).

3. Ispunjavanje zahtjeva korisnika i provođenje kontinuiranih aktivnosti na povećanju njihovog zadovoljstva.

4. Kontinuirani rad na poboljšavanju kvaliteta postojećih i razvoju novih usluga.

5. Redovno praćenje i mjerenje kvaliteta, te stalno unapređivanje nivoa poslovanja.

6. Kontinuirana edukacija i stručno osposobljavanje zaposlenih u cilju sticanja novih znanja, tehnika rada i upravljanja.

7. Razvoj partnerskih odnosa sa institucijama vlasti, dobavljačima i drugim

8. Cjelokupno osoblje laboratorija koje radi na poslovima ispitivanja upoznato je sa dokumentacijom o kvalitetu i u svom radu provodi politike i procedure.

9. Rukovodstvo laboratorija se obavezuje da ispunjava zahtjeve međunarodnog standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006, te da neprekidno poboljšava efektivnost sistema upravljanja.
 

  Kontakt telefon : +387 55 351 530, Fax: +387 55 351 530
Dvorovi, 76311 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © TEOLAB 2011 - 2012. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio